ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งกันสาดคลุมสนามอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าแพ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างนี้ 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ /6.บุคคล... -2- 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 8. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน และเป็นสัญญาเดียว ไม่น้อยกว่า 700,000.-บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่เทศบาลตำบลท่าแพ ในราคาชุดละ 3,000.-บาท ระหว่างวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 16หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลท่าแพ หมายเลขโทรศัพท์ 0–7576–5267-8 ต่อ 13 (กองคลัง)ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.thapaircity.go.th, www.nakhonsithammarat.go.th .30 น. ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 276 คน