ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

2.  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

3.  วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

4.  นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

5.  ครูผู้ช่วย

6.  ครู คศ.1

7.  ครู คศ.2

8.  ครู คศ.3

เทศบาลตำบลท่าแพ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดแจ้งพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดทราบหากพนักงานท่านใด มีคุณสมบัติตรงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย)ให้ส่งคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมแนบสำเนาประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองความประพฤติมายังเทศบาลตำบลท่าแพ เพื่อประกอบการพิจารณาในการับโอนต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 268 คน