คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
28 พ.ค. 2561
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 พ.ค. 2561
23 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 พ.ค. 2561
24 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 พ.ค. 2561
25 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 พ.ค. 2561
26 การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 พ.ค. 2561
27 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 พ.ค. 2561
28 การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 พ.ค. 2561
29 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
28 พ.ค. 2561
30 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านมากกว่า 1 แห่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4