คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน
ได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 พ.ค. 2561
32 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 พ.ค. 2561
33 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 พ.ค. 2561
34 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 พ.ค. 2561
35 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
123
28 พ.ค. 2561
36 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 พ.ค. 2561
37 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 พ.ค. 2561
38 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4