Untitled Document
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564