ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2
  รายละเอียด :

ประกาศ  เทศบาลตำบลท่าแพ

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ในการตรวจการจ้าง

*****************************************************************

                        ตามที่เทศบาลตำบลท่าแพ  ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2555  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2554  สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19  มิถุนายน  2555 งบประมาณตามสัญญาเป็นเงิน 1,658,000.-บาท นั้น 

 

 

                   บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ ในการตรวจการจ้างในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน หรือบุคคลที่สนใจได้ทราบ  โดยกำหนดตรวจการจ้าง  ในวันที่ 10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555   เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป  และสถานที่ตรวจการจ้างคือ สถานที่ก่อสร้าง

 

 

 

                         ประกาศ             วันที่   9    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

 

 

 

 

(ลงชื่อ)............................................

           (นายจรัญ  เจียจิราพัทธนันท์)

            นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 405 คน