ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าแพ
  รายละเอียด :

ประกาศ  เทศบาลตำบลท่าแพ

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ในการตรวจการจ้าง

*****************************************************************

                        ตามที่เทศบาลตำบลท่าแพ  ได้โครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าแพ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 07/2555  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2554  สิ้นสุดสัญญา วันที่ 22  กันยายน  2555 งบประมาณตามสัญญาเป็นเงิน 363,000.-บาท นั้น

 

 

                   บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ ในการตรวจการจ้างในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน หรือบุคคลที่สนใจได้ทราบ  โดยกำหนดตรวจการจ้าง  ในวันที่ 25  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2555   เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  และสถานที่ตรวจการจ้างคือ สถานที่ก่อสร้าง

 

 

 

                         ประกาศ             วันที่   24    เดือน กันยายน   พ.ศ.  2555

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 396 คน