ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านอิสลาม
  รายละเอียด :

ประกาศ  เทศบาลตำบลท่าแพ

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ในการตรวจการจ้าง

*****************************************************************

                        ตามที่เทศบาลตำบลท่าแพ  ได้ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านอิสลาม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 06/2555  ลงวันที่  25  กรกฎาคม 2555  สิ้นสุดสัญญา วันที่ 22  กันยายน  2555 งบประมาณตามสัญญาเป็นเงิน 450,000.-บาท นั้น

 

 

                   บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ ในการตรวจการจ้างในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน หรือบุคคลที่สนใจได้ทราบ  โดยกำหนดตรวจการจ้าง  ในวันที่ 16  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556   เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  และสถานที่ตรวจการจ้างคือ สถานที่ก่อสร้าง

 

 

 

                         ประกาศ             วันที่   15    เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2556

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 446 คน