คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 พ.ค. 2561
12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 พ.ค. 2561
13 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 พ.ค. 2561
14 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 พ.ค. 2561
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 พ.ค. 2561
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 พ.ค. 2561
17 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 พ.ค. 2561
18 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 พ.ค. 2561
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 พ.ค. 2561
20 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4