Untitled Document
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2563