Untitled Document
 
การปฏิบัติงาน
๐13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๐14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวตล้อม
        กองการศึกษาฯ
        กองการประปา
๐15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวตล้อม
        กองการศึกษาฯ
        กองการประปา
๐16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        สำนักปลัด
      กองคลัง
        กองช่าง
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวตล้อม
        กองการศึกษาฯ
        กองการประปา
  ๐17 E-service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
๐20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 
1   (2)   3   4   5