Untitled Document
  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าแพ
“ ท่าแพเมืองธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานดี สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ทางการเมืองการบริหาร
2. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
3. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ  การจัดทุนหมุนเวียนภายใน  ชุมชน  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน
6. ฟื้นฟู  ปรับปรุง  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นเป็นสภาพภูมิทัศน์ที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมาย

1. ประชาชนมีแนวคิดในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ เพียงพอ
3. ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
4. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพ
5. ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และมีการศึกษาที่ดีเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นแหล่งท่องเที่ยว